1) Algemeen

LEEF Kindercoaching is opgericht door Marcia de Boer-Bennemeer (hierna te noemen: de coach) gevestigd te Wateringen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69180695.
LEEF! Kindercoaching richt zich op het coachen van kinderen en jongeren in de leeftijd van 8 tot 16 jaar en hun ouders of begeleiders (hierna te noemen: de cliënt).

2) Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met LEEF! Kindercoaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

3) Overeenkomst
Voor alle cliënten wordt een overeenkomst gebruikt. Beide gezaghebbende ouders dienen akkoord te gaan met de begeleiding en dienen deze overeenkomst te ondertekenen.

4) Coaching / begeleiding kinderen
De ondertekenende of opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. LEEF! Kindercoaching kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

5) Vertrouwelijkheid
LEEF! Kindercoaching is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coachingsessies. Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouders of begeleiders.

6) Regels rond een afspraak voor kinderen
Er is geen officiële wachtruimte binnen de praktijk. Dit betekent dat de ouder de cliënt brengt en na afloop van de sessie op de afgesproken tijd weer ophaalt. De ouder dient tijdens de coachingsessies telefonisch bereikbaar te zijn. Na een coachingsessies is er eventueel kort gelegenheid voor de ouders om te bespreken wat de cliënt heeft gedaan of gemaakt. Dit zal altijd eerst in overleg zijn met de cliënt. Indien er behoefte is bestaat er de mogelijkheid om tijdens een tussengesprek en de vorderingen met betrekking tot de cliënt te bespreken met de ouders of begeleiders.

7) Verhindering
Indien bij verhindering de afspraak tenminste 24 uur vooraf wordt afgezegd, wordt de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.
Bij afzegging binnen 24 uur, wordt de voor u gereserveerde tijd gefactureerd.

Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk, dit kan per email of telefonisch. Tijdens een coachingssessie wordt door LEEF! Kindercoaching de telefoon niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail. Bij afzegging door ziekte is overleg mogelijk.

8) Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
a) De coach is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt en/of de ouders de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen
b) Voorts is de coach bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de coach kan worden gevergd.
c) Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de coach op de ouders onmiddellijk opeisbaar.

9) Tarieven
De tarieven staan vermeld op de pagina “tarief” van de website van LEEF! Kindercoaching (www.leefkindercoaching.nl) of zijn op te vragen bij LEEF! Kindercoaching. Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW.

Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.

Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van de cliënt inbegrepen. Tijdsbesteding vanaf 15 minuten wordt geregistreerd en in rekening gebracht. Indien nodig wordt een afspraak ingepland. LEEF! Kindercoaching houdt een urenregistratie bij waarin alle werkzaamheden worden gespecificeerd. Deze registratie wordt desgewenst bij de factuur overlegd.

10) Betalingsvoorwaarden
De ouders van de cliënt verplichten zich de betaling direct na de sessie te voldoen. LEEF! Kindercoaching geeft altijd een factuur mee aan de cliënt.

11) Aansprakelijkheid
Begeleiding en advies van LEEF! Kindercoaching is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. LEEF! Kindercoaching is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door LEEF! Kindercoaching, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van LEEF! Kindercoaching. Vergoeding aan de cliënt en/of de ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van LEEF! Kindercoaching.

12) Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

13) Vindplaats en wijzigingen voorwaarden
a) Deze voorwaarden zijn geplaatst op www.leefkindercoaching.nl
b) Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de coach.